فروشنده:جهان صنعت پویا
وب‌سایت:https://jahansp.com
پیش فاکتور
تلفن:03491010130
فروشنده:جهان صنعت پویا
آدرس: آدرس: بردسیر، کیلومتر ۴ جاده کرمان
کدپستی:7841648879
شماره اقتصادی:411637714584
شماره ثبت/ملی:14008218531
#شناسهمحصولقیمتمبلغ تخفیفمبلغ مالیاتتعدادمبلغ کلمبلغ کل بعلاوه مالیات
کلریالریال0ریالریال
مبلغ کل ریال
مبلغ نهایی ریال
ریال
یادداشت سفارش:بانک ملت شعبه جمهوری کرمان
حساب شماره: 8665122156
شماره شبا: IR510120020000008665122156
مهر و امضای فروشگاه
بازگشت ادامه جهت تایید پیش فاکتور